Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

 Zmiany treści regulaminu:

- 12.10.2021 - zmiana nazwy usługi Paczka w Ruchu na Orlen Paczka

- 19.06.2023 - zmiany usług kurierskich 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “Cherry-Shop.pl” 

1.DEFINICJE

1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

1.2. Sprzedawca / Usługodawca – EGN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS0000670603, NIP: 5833238107, REGON: 366879750. 

1.3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, składane przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym. 

1.5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będąca przedmiotem umowy sprzedaży. 

1.6. Sklep Internetowy – elektroniczna platforma sprzedaży Produktów, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem http://www.cherry-shop.pl 

1.7. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

1.8. Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. 

1.9. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail. 

1.10. Koszyk / Formularz zamówienia – usługa umożliwiająca dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz modyfikację zamówienia a także 

umożliwiająca wpisanie kodów rabatowych określonych i regulowanych oddzielnym regulaminem. 

1.11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 

1.12. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu Klientom przez Sprzedawcę, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu, ofert oraz promocji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

1.13. Promocje – oferta sprzedaży określonych Produktów na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, 

1.14. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego, 

1.15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.poz. 1422), 

1.16. Treść/Treści – wszelkie elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę, lub Klienta w Sklepie Internetowym; 

1.17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

1.18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1422), 

1.19. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Klienta jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w oprogramowanie niezbędne do realizacji zamówienia. 

1.20. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Produktów, Usług Elektronicznych, Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Promocji pod nr tel. 720 803 010 (opłata za połączenie z Biurem Obsługi Klienta jest zgodna z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta). BOK jest czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9.00 – 17.00. 

1.21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. 

2.2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych. 

2.3. Warunkiem złożenia Zamówienia Produktu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień. 

2.4. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy. 

2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. 

2.6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta. 

2.7. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem: - Kontakt telefoniczny na podany w Rejestracji numer telefonu Klienta, - Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w Rejestracji konta przez Klienta. 

3.USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta, interaktywny Formularz umożliwiający Klientowi złożenie 

Zamówienia, umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Newsletter informujący o aktualnych Promocjach w Sklepie Internetowym. 

3.2. Klient, który utworzył Konto, może korzystać z następujących funkcjonalności Konta: - składanie zamówień poprzez sklep internetowy - dostęp do Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta. 

3.3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3.4. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, urządzenie końcowe i system informatyczny Klienta powinny spełniać Wymogi Techniczne. 

3.5. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

3.6. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące: 

a.Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony;

b.Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta.

c.Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom przeglądania i odczytywania Treści udostępnianych przez Sprzedawcę bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w Sklepie Internetowym mającej na celu przeglądanie lub odczytanie Treści (np. kliknięcie w celu odczytania Treści zamieszczonej w Sklepie Internetowym) i obowiązuje przez czas oznaczony, tj. na czas przeglądania i odczytywania Treści przez Klienta.

3.6. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientom otrzymywania Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do Newslettera poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera. Klient zobowiązany jest do: 

a.niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

b.korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego;

c.korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d.korzystania z Usług Elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e.niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f.niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów; modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów; nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

3.7. Klient z momentem zamieszczenia jakiejkolwiek Treści w Sklepie Internetowym: 

a.oświadcza, iż władny jest zamieścić daną Treść w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób,

b.oświadcza, iż dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,

c.na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.

4.WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

4.2. Klient może złożyć zamówienie o dowolnej wartości. 

4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email. 

4.4. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest: 

a.wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego,

b.zalogować się na Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji, lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia Produktu bez Rejestracji;

c.dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Do Koszyka”,

d.wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

e.potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku„Zamawiam”.

4.5. W przypadku wyboru płatności za zamówiony Produkt za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze Produktu): 

a.Klient może w ramach jednego Zamówienia zamówić maksymalnie 10 sztuk Produktu/Produktów łącznie

b.łączna wartość jednego Zamówienia lub kilku Zamówień (Cena Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu) złożonych w okresie 31 dni kalendarzowych wynosi maksymalnie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

4.6. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu. 

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. 

4.8. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu. 

4.9. Po złożeniu Zamówienia Produktu, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia Produktu na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie lub w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji 

4.10. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. 

5.CENY

5.1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta. 

5.2. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. 

5.3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian. 

5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian. 

5.5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej. 

6.PŁATNOŚCI

6.1. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać: 

a. kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Karty akceptowane zgodnie z dostawcą usługi (t.j. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electron, Maestro).

 

b. przelewem tradycyjnym na konto mBank, PL 26 1140 2004 0000 3802 7814 1474, termin płatności do 3 dni roboczych,

 

c. za pomocą systemu płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 

d. za pobraniem (płatność przy odbiorze Produktu) - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem kuriera inPost.

6.2. Termin płatności za zamówione produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłaty (karta kredytowa, system płatności elektronicznych) wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w powyższym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również w tym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 

6.3. Termin płatności za zamówione produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłaty – przelew tradycyjny, wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w powyższym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również w tym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 

6.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

7.DOSTAWA PRODUKTÓW

7.1. Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta: 

a. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę,

b. za pośrednictwem Paczkomatu Inpost,

 

7.2. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej i Turcji. 

7.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad. 

7.4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu. 

7.5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta. 

7.6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

7.7. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży. 

7.8. Czas dostawy Zamówienia do Klienta uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy. 

7.9. Na łączny czas dostawy Zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostarczenia Zamówienia w zależności od wyboru przez Klienta formy dostawy. 

7.10. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów. 

7.11. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta z odbiorem własnym w punkcie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

7.12. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu do Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży z wyłączeniem ust. 16. 

7.13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7.14. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu 

7.15. W przypadku, gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostawie Produktu przekracza 7 dni kalendarzowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu wynikającego z czasu dostawy określonego w ust. 10 powyżej. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: EGN Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

7.16. Zwrot kosztów dostawy nie przysługuje przy przesyłkach zagranicznych. 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. 

8.2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, EGN Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk, lub w formie wiadomości e-mail na adres bok@egn-polska.pl. (Liczy się data otrzymania pisma przez EGN Sp. z o.o.) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeśli wysyłane poprzez wiadomość e-mail, winno być wysłane z tego samego konta e-mail, które klient używał w czasie dokonywania zakupu.

8.3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. 

8.4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8.5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres ul. Podkomorzego 2/4, 83-000 Pruszcz Gdański.

8.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący pokrywa również wydatki związane ze szkodą wynikającą z powodu niewłaściwego opakowania towaru w czasie jego zwrotu. 

8.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.8. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu produktu, z wyłączeniem ust. 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności poprzez przelew bankowy na wskazane przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży konto bankowe. 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu lub której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.jeżeli charakter zakupionego produktu nie zezwala na jego zwrot. 

Mydła Cherry-Soap ze względów higienicznych nie podlegają zwrotowi.

8.10. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi, gdy klient zwraca tylko część zakupionych towarów. 

8.11. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie przejęcia przesyłki przez Kupującego. 

8.12. Zwrot kosztów dostawy nie przysługuje przy przesyłkach zagranicznych. 

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9.1. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

9.2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, tj.: EGN Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk.

9.3. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uważana jest za niezawartą. 

10.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

10.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych i prawnych). 

10.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

10.3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: 

a.żądać wymiany Produktu na wolny od wad, lub

b.żądać usunięcia wady Produktu, lub

c.złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się po uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

10.4. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia Ceny Produktu z powodu wady Produktu. 

10.5. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, EGN Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk. 

10.6. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, nazwę Produktu, numer partii, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. 

10.7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres: EGN Sp. z o.o., ul. Podkomorzego 2/4, 83-000 Pruszcz Gdański. 

10.8. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. 

10.9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. 

10.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu. 

10.11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: EGN Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk 

10.12. Klient powinien wskazać w treści reklamacji dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane 

kontaktowe Klienta, w tym adres email. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Usługodawcę na adres email Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. 

10.13. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu (tj. Paragon, faktura, numer zamówienia).

10.14. Zabrania się dodawania do produktów jakichkolwiek substancji. Dodanie jakiejkolwiek substancji do produktu skutkować będzie natychmiastową utratą gwarancji i odpowiedzialności producenta. Produkt taki nie podlega już reklamacji.

11.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo: 

a.wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r.Nr 113 poz. 1214),

b.wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c.wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (międzyinnymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,

11.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: -http://www.uokik.gov.pl/spory_... - http://www.uokik.gov.pl/sprawy... - http://www.uokik.gov.pl/ważne_... „Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in.źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: bok@egn-polska.pl

12.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca: EGN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS0000670603, NIP: 5833238107, REGON: 366879750. 

12.2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Dane Kupującego mogą zostać udostępnione podmiotą trzecim, w szczególności w zakresie obejmującym dane zawarte w formularzu koszyka zakupowego, w celu i zakresie koniecznym do realizacji zakupów. Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

12.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto. 

12.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta. 

12.5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

12.6. Inspektorem danych osobowych z ramienia Administratora jest Prezes Zarządu EGN Sp. z o.o. Ewelina Niklas, Kontakt z inspektorem jest możliwy pod numerem telefonu 720-803-010 lub przez maila bok@egn-polska.pl

12.7. Dane osobowe Użytkownika oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  • realizacji zakupów - składania zamówień
  • rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:

  • wyboru preferowanej formy przekazywania informacji  marketingowych;
  • zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;

d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  • marketingu produktów Cherry Soap, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe;
  • przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
  • kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

e) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

 

12.8. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

12.9. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.  

 

13.Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

 

13.OBSŁUGA KLIENTA

13.1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz statusu Zamówień Produktów, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 09.00 – 17.00 pod numerem telefonu 720 803 010. 

13.2. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta jest zgodny z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta. 

13.3. W celach dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy wobec Sprzedawcy za pośrednictwem BOK, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o czym Klient jest uprzednio informowany. Korzystanie z usług BOK jest uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta uprzedniej zgody na nagrywanie rozmowy. 

13.4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest złożenie Zamówienia, korzystanie z Usług Elektronicznych Sprzedawcy, lub nawiązanie połączenia z BOK. 

14.ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

14.1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym. Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych: 

a.pisemnie na adres: EGN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia 11, F8, 80-755 Gdańsk.; lub

b.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: bok@egn-polska.pl; 

14.2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. W takim przypadku Sprzedawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy oŚwiadczenie Usług Elektronicznych na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

14.3. W przypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin, tj.: 

a.podaje dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; lub

b.dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; lub

c.narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę oŚwiadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym składając w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Elektronicznych na adres – e mail wskazany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości Treści dostępnych w Sklepie Internetowym.

14.4. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego. 

15.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2021 r. 

15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany, tj. posiadający Konto Klienta, nie zaakceptuje zmian Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Niezłożenie przez Klienta zarejestrowanego, tj. posiadającego Konto Klienta, w wyżej wskazanym terminie, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta traktowane będzie jako akceptacja proponowanych zmian Regulaminu. 

15.3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia. 

15.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy oprawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

15.5. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca 1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub 2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności. 

15.6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

15.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży lub Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych. 

15.8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. 

15.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez: 

a.udostępnienie treści niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

b.przesłanie Konsumentowi wiadomości email na adres wskazany w Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia Produktu, a w przypadku Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych także przez wysłanie na wskazany wyżej adres email Konsumenta pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.Umowy Sprzedaży także przez wysłanie na wskazany wyżej adres email Konsumenta pisemnego pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl